పేదల ఆపిల్‌ జామకాయ..

జామకాయ పేదవాడి ఆపిల్‌గా పేరుపడింది. భారతదేశంలో ఒక సాధారణమైన ఇంట్లో పెరిగే చెట్టు. దీనిని తియ్యని పండ్లకోసం పెంచుతారు. జామ పండ్లలో కొన్ని తెల్లగా ఉంటాయి. కొన్ని

Read more